Aby podjąć duchową adopcję dziecka zagrożonego aborcją należy:

  1. złożyć przyrzeczenie (treść przyrzeczenia niżej)
  2. przez dziewięć miesięcy, każdego dnia:
    • odmówić modlitwę za dziecko (teks modlitwy niżej)
    • odmówić jedną tajemnicę różańca św.
Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, …..) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ….. (w Święto / Uroczystość …..) biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

  1. odmówić każdego dnia codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka
  2. codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
  3. przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: …..
Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Patronat medialny

PSOZC NDZ CZIR Niedziela Radio Warszawa